About

Digitalt bevarande

Ljud och rörlig bild - tillgängliggöra och bevara vårt kulturarv

Robot - LTO datatape

Den snabba utvecklingen på mediaområdet med digitalisering och tillhandahållande av ett enormt utbud av information och på olika plattformar, skapar en osäkerhet vad är viktigast att bevara för framtiden och i vilken form. Mycket av svensk kulturhistoria finns idag bevarat på gamla och åldrade fysiska inspelningsformat i många olika arkiv och måste snarast digitaliseras och tillgängliggöras för att inte bli ospelbara, -tiden är knapp.

Att planera och göra, lokalt och nationellt:

  • Göra utbildningsinsatser och en strategiplanering för akivansvariga
  • Inventera beståndet av inspelningar och tekniska system. Prioritera och selektera
  • Skapa kataloginformation och metadata över inspelningarna som underlag för kommande digitalisering.
  • Bygga digitala anpassade plattformar för bevarandet av inspelningarna.
  • Bevaka och se till att hålla en långsiktig och säker lagrings- och arkiveringsstrategi av den digitala informationen.

Den tekniska kompetensen i drift och underhåll av gamla maskiner är snart borta liksom kunskapen om alla tekniska format. Avspelningsmaskiner och reservdelar är snart borta. Många av våra arkivinspelningar och vårt kulturarv kan mycket snart vara ospelbara och borta.

AV digitalt bevarande

AV digitalt bevarande Copyright @ All Rights Reserved